top of page

Gebruiksvoorwaarden

TERWIJL:

De diensten die op deze website worden aangeboden, worden aangeboden door Talentsquare BVBA, met maatschappelijke zetel te Rue du Maustichy 10, 1460 Ittre, België, en met btw-nummer 0641.685.385. Talentsquare is bereikbaar op +32 2 203 41 66 en via het e-mailadres: info@talentsquare.com.

 

Talentsquare heeft een webplatform ontwikkeld met de naam "Talentsquare", dat diensten aanbiedt voor zowel sollicitanten die op zoek zijn naar vacatures ("Sollicitanten") als werkgevers ("Werkgevers") 136bad5cf58d_op zoek naar sollicitanten. Via een geïntegreerd webgebaseerd platform kunnen cv's van sollicitanten ("cv's") worden ingediend, geverifieerd en verrijkt om werkgevers in staat te stellen cv's te raadplegen en te vergelijken. In de rest van de Overeenkomst wordt naar dit platform verwezen als het "Platform" of "Talentsquare". De Werkgever wil gebruik maken van het Platform aangeboden door Talentsquare. Talentsquare stemt ermee in om de Werkgever toegang tot het Platform te bieden, onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden Werkgever samen met de documenten waarnaar er uitdrukkelijk naar wordt verwezen (inclusief het online bestelformulier, Privacybeleid en Vrijwaring), gezamenlijk aangeduid als de "Overeenkomst", vertellen u informatie over ons en de wettelijke voorwaarden waaronder wij een van de op onze website vermelde Services aan u verkopen. Deze Overeenkomst is van toepassing op elk contract tussen Talentsquare en Werkgever voor de verkoop van Diensten aan Werkgever. Lees deze Overeenkomst aandachtig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u Diensten van onze website bestelt.

 

LET OP: DOOR EEN VAN ONZE DIENSTEN TE BESTELLEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN AAN DE OVEREENKOMST (EN DE DOCUMENTEN WAARIN DAARIN UITDRUKKELIJK WORDT VERWEZEN). Als u weigert deze Overeenkomst te accepteren, kunt u geen Diensten van onze site bestellen. U dient een kopie van de Overeenkomst af te drukken of op uw computer op te slaan voor toekomstig gebruik. De Overeenkomst tussen ons is alleen in de Engelse taal.

 

 

ER WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. DEFINITIES

 

1.33.1    de Platformdiensten leveren aan de Werkgever, zoals verder beschreven in clausule 2;

1.33.2    de Ondersteuningsdiensten leveren, zoals verder beschreven in artikel 3;

1.33.3    indien schriftelijk overeengekomen tussen Partijen, de Consultancy en Overige Diensten leveren, zoals nader omschreven in artikel 4 en in de overeenkomst tussen Partijen.

 • 1.1 “Account” betekent het persoonlijke account van de Werkgever op de Talentsquare-website;

 • 1.2 "Overeenkomst" heeft de betekenis zoals hierboven uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden Werkgever;

 • 1.3 "Sollicitant" betekent elke sollicitant van wie een CV is geüpload naar het Platform;

 • 1.4 "Kosten" betekent, gezamenlijk, de kosten beschreven op de website en/of op het online bestelformulier, inclusief (zonder beperking) de licentiekosten, de kosten van eventuele aanvullende Credits gekocht door de Werkgever, de kosten van eventuele Consultancy en Overige Diensten in opdracht van de Werkgever;

 • 1.5 "Vertrouwelijke informatie" heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.1;

 • 1.6 “Advies en Overige Diensten” betekent de optionele maatwerk ontwikkelingsgerelateerde diensten of andere diensten die schriftelijk tussen Talentsquare en Werkgever kunnen worden overeengekomen; "Krediet" heeft de betekenis zoals uiteengezet op de website; "Defect" heeft de betekenis zoals uiteengezet in clausule 3.1;

 • 1.9 "Deliverables" betekent de resultaten van de Consultancy en Andere Diensten;

 • 1.10 "Werkgeversinhoud" heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 6.2.3;

 • 1.11 "Eerstelijnsondersteuning" betekent de eerstelijnsondersteuning die wordt geboden om de Werkgever te helpen bij het gebruik van het Platform. Eerstelijnsondersteuning omvat meestal het beantwoorden van basisvragen en het begeleiden van de Werkgever of zijn gebruikers door de functionaliteit van het Platform;

 • 1.12 "Overmacht" betekent elke oorzaak buiten de redelijke controle van een Partij, zoals natuurrampen, daden van autoriteiten, oorlog, brand, overstroming, explosie of binnenlandse onlusten, telecomstoringen (inclusief "denial of service"-aanvallen en gelijkaardige onbeschikbaarheid van internet verbindingen), stakingen, uitval van een derde partij, softwarebugs in software van derden, werkstakingen etc.;

 • 1.13 "Helpdeskdiensten" heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 3.5;

 • 1.14 "Aanvangsperiode" heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 14.1;

 • 1.15 "Licentie" betekent de licentie voor het Platform, zoals beschreven in artikel 10.1.1;

 • 1.16 "Licentievergoeding" betekent de toepasselijke licentievergoeding voor het gekozen Abonnementsniveau, exclusief BTW, die zal worden betaald door de Werkgever;

 • 1.17 "Toegangsmiddelen" heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 6.1.2;

 • 1.18 “Partij” betekent zowel Talentsquare als de Werkgever, en “Partij” betekent ofwel Talentsquare ofwel de Werkgever, zoals de context aangeeft;

 • 1.19 "Platform" heeft de betekenis zoals uiteengezet in de overwegingen van deze Gebruiksvoorwaarden Werkgever;

 • 1.20 "Platformdiensten" betekent de Diensten met betrekking tot het beschikbaar stellen van het Platform aan de Werkgever. Welke Diensten zijn inbegrepen in de Platformdiensten, hangt af van het Abonnementsniveau dat door de Werkgever is geselecteerd, zoals uiteengezet in clausule 2.1.1;

 • 1.21 "Privacybeleid" betekent het privacybeleid voor geregistreerde gebruikers (beschikbaar op https://www.talentsquare.com/privacy-policy-employers-referees), dat een integraal onderdeel is van de Overeenkomst;

 • 1.22 "Tweedelijnsondersteuning" betekent ondersteuningsdiensten met betrekking tot het Platform die niet worden afgehandeld door eerstelijnsondersteuning (bijvoorbeeld vanwege de complexiteit of het gebrek aan informatie van eerstelijnsondersteuningsoperators);

 • 1.23 "Diensten" betekent, gezamenlijk, (i) de Platformdiensten; (ii) de Ondersteuningsdiensten; en (iii) de Consultancy en Overige Diensten;

 • 1.24 "Specificaties" betekent de specificaties van de Geleverde Producten, zoals schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen;

 • 1.25 "Abonnementsniveau" heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 2.1.1. Het door de werkgever geselecteerde abonnementsniveau is aangegeven op het online bestelformulier;

 • 1.26 "Ondersteuningsdiensten" betekent de diensten met betrekking tot de ondersteuning van het Platform, zoals beschreven in clausule 3;

 • 1.27 "Termijn" betekent de termijn van de Overeenkomst, zoals aangegeven in artikel 14;

 • 1.28 "Onbeschikbaarheid" betekent dat het Platform niet reageert of anderszins niet reageert op verzoeken van gebruikers;

 • 1.29 "Gebruiksrichtlijnen" betekent het document dat beschikbaar is op de online gebruiksvoorwaarden, waarin wordt uiteengezet hoe het Platform en de Platformdiensten door de Werkgever moeten worden gebruikt. De Gebruiksrichtlijnen kunnen van tijd tot tijd door Talentsquare worden gewijzigd;

 • 1.30 "Gebruiker" betekent iedereen die gebruik maakt van het Platform via het abonnement van de Werkgever op het Platform. De Gebruiker kan de Werkgever zelf zijn (voor eigen professioneel gebruik) of andere natuurlijke personen (bijv. de werknemers van de Werkgever, adviseurs, rechtverkrijgenden en agenten) of functietitels, sollicitaties, divisies, afdelingen, dochterondernemingen, enz. waarvoor de Werkgever het Platform vraagt;

 • 1.31 "Werkdagen" betekent alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en feestdagen in België;

 • 1.32 "Werkuren" betekent 8:00 tot 17:30 op een Werkdag;

 • 1.33 Talentsquare zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst:

 

2. PLATFORMDIENSTEN

 

2.1 Algemeen

 

2.1.1 De werkgever kiest welke abonnement niveau ('Abonnementsniveau') waarop u zich tijdens de Looptijd kunt abonneren. De tegoeden en Diensten die binnen elk van deze Abonnementsniveaus worden geleverd, worden vermeld op het online bestelformulier en op de relevante informatiepagina op de website.

 

2.1.2 Werkgever heeft het recht om het op het online bestelformulier gekozen abonnementsniveau te upgraden (dwz meer functionaliteit toe te voegen) of te downgraden (dwz functionaliteit af te trekken). Een upgrade van het Abonnementsniveau wordt van kracht zodra de betaling voor het geüpgradede Abonnementsniveau is ontvangen. Een downgrade wordt van kracht nadat de Termijn van de betaling voor het voormalige Abonnementsniveau is verstreken. In beide gevallen hervat de Looptijd van de Overeenkomst vanaf het moment dat de downgrade of upgrade van kracht wordt. Een verzoek om te upgraden of te downgraden gebeurt via een schriftelijk verzoek van de Werkgever aan Talentsquare en zoals aanvaard door Talentsquare.

 

2.1.3 De Werkgever stemt ermee in dat alle gegevens die naar het Platform worden geüpload (in het bijzonder alle CV's), door elke Partij zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacybeleid.

 

2.1.4 De Kosten voor de Platformdiensten zijn afhankelijk van het gekozen Abonnementsniveau en worden uiteengezet in clausule 11 en worden aangegeven op het online bestelformulier en op de relevante informatiepagina van de website die de Werkgever erkent te hebben geraadpleegd.

 

2.1.5 Zonder toestemming van de Werkgever heeft Talentsquare te allen tijde het recht om (i) een nieuwe of verbeterde versie van het Platform te activeren; (ii) extra functionaliteit toevoegen aan het Platform; (iii) om de interne of externe werking van het Platform te wijzigen, op voorwaarde dat vergelijkbare functionaliteit behouden blijft; of (iv) haar servers of netwerken verplaatsen naar andere locaties of datacenters binnen de Europese Unie. Talentsquare zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat bij het uitvoeren van dergelijke handelingen de impact op het gebruik voor de Werkgever en zijn Gebruikers beperkt blijft.

 

  2.2 Serviceniveaus

 

2.2.1 Tijdens de Looptijd zal Talentsquare alle commercieel redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat het Platform (i) 99,5% (exclusief gepland onderhoud) van de tijd in een kalendermaand beschikbaar is voor de Werkgever; en (ii) zal een redelijke prestatie- en responstijd hebben. De Werkgever erkent echter dat deze beschikbaarheid, prestaties en reactietijd afhankelijk zijn van een aantal onderling afhankelijke factoren (zoals de beschikbaarheid van telecommunicatieverbindingen, de interactie tussen software van verschillende partijen, netwerkcongestie op het internet, enz.), die zijn substantieel buiten de controle van Talentsquare.

 

2.2.2 De Werkgever erkent dat de toegang tot en het gebruik van het Platform van tijd tot tijd kan worden opgeschort wegens onderhoud. Talentsquare zal geplande downtime voor zover mogelijk buiten werkdagen inplannen.

 

2.2.3 Met betrekking tot versies van het Platform die door Talentsquare beschikbaar worden gesteld als “bèta”, “pilot” of testversie, erkent en aanvaardt de Werkgever dat: (i) dergelijke versie van het Platform beschikbaar wordt gesteld “as is ”, en bevat waarschijnlijk fouten; (ii) geen van de garanties uiteengezet in deze Overeenkomst van toepassing is; (iii) alle door de wet opgelegde kwaliteitsniveaus en garanties zijn uitgesloten voor zover maximaal toegestaan door de wet; en (iv) Talentsquare is niet aansprakelijk voor enige contractuele of buitencontractuele schade veroorzaakt door dergelijk Platform, voor zover maximaal toegestaan door de wet.

 

3. SERVICEONDERSTEUNING

3.1 Talentsquare zal gedurende de Termijn alle redelijke commerciële maatregelen nemen binnen redelijke grenzen om de nodige correctie uit te voeren van elke reproduceerbare non-conformiteit van het Platform (“Defect”).

 

3.2 De correctie van Defecten zal, naar eigen goeddunken van Talentsquare, bestaan uit de volgende hersteldienst: (i) het bieden van een tijdelijke oplossing; (ii) tijdelijke correctie (patches); (iii) correctie door levering van een nieuwe versie; of (iv) aanpassing van de documentatie zonder de functionaliteit van het Platform te verminderen.

 

3.3 De Werkgever zal nauw samenwerken met Talentsquare om Talentsquare in staat te stellen de Ondersteunende Diensten te verlenen, zoals (maar niet beperkt tot): (i) tijdig en volgens de door Talentsquare gecommuniceerde procedure problemen melden; (ii) voldoende documentatie en informatie verstrekken om Talentsquare in staat te stellen het probleem te onderzoeken en, indien nodig, te reproduceren; (iii) redelijke hulp bieden aan Talentsquare bij het diagnosticeren van het probleem; of (iv) Talentsquare toegang te verlenen tot haar installatie voor diagnose op afstand.

 

3.4 De Ondersteuningsdiensten dekken geen tussenkomst die het gevolg is van een reden die niet aan het Platform kan worden toegewezen, zoals (maar niet beperkt tot): (i) Defecten die het gevolg zijn van foutief, oneigenlijk, niet-geautoriseerd of niet-ondersteund gebruik van het Platform; (ii) Defecten die het gevolg zijn van een fout van de Werkgever of een derde partij; (iii) interventies als gevolg van een ongeval, brand, fysieke natuurramp, hardwarestoring en in het algemeen elke reden die geen verband houdt met het Platform; (iv) Defecten die het gevolg zijn van koppeling met andere software; en (v) herstel van verloren of beschadigde gegevens.

 

3.5 Talentsquare levert Helpdeskdiensten, die bestaan uit Eerstelijnsondersteuning en/of Tweedelijnsondersteuning. De Helpdesk Services zijn bereikbaar via de live chat-ondersteuning die rechtstreeks is geïntegreerd in Talentsquare, hetzij per e-mail: info@talentsquare.com of, indien van toepassing, telefonisch bereikbaar op +32 2 880 40 86.

 

3.6 In het Abonnementsniveau wordt aangegeven of de door Talentsquare geleverde Helpdeskdiensten telefonisch bereikbaar zijn. Als dat het geval is, zijn Support Services beschikbaar tijdens Werkuren. E-mails worden binnen twee (2) Werkdagen beantwoord.

 

 

4. ADVIES EN OVERIGE DIENSTEN

4.1 Indien Consultancy en Overige Diensten worden besteld door de Werkgever, is dit artikel 4 van toepassing.

 

4.2 Talentsquare zal alle redelijke inspanningen leveren om de Geleverde Producten te ontwikkelen en te leveren in overeenstemming met de Specificaties en algemeen geldende industriestandaarden.

 

4.3 De Werkgever zal Talentsquare voorzien van alle volledige en nauwkeurige informatie die nodig of nuttig is om de Consultancy en Andere Diensten te verlenen. Relevante uitgangspunten, specifieke verplichtingen voor de Werkgever, en vereiste software, hardware, faciliteiten en andere items die door de Werkgever moeten worden geleverd, kunnen schriftelijk tussen Partijen worden vastgelegd. De Werkgever erkent naar behoren geïnformeerd te zijn over de tussenkomstvoorwaarden van Talentsquare, en de gelegenheid te hebben gekregen om alle nodige vragen te stellen.

 

4.4 De Werkgever zal bij de uitvoering van de Advies- en Overige Dienstverlening aan Talentsquare meewerken, onder meer door Talentsquare redelijke faciliteiten en tijdige toegang tot gegevens, informatie en personeel van de Werkgever te verschaffen. De Werkgever erkent en stemt ermee in dat de prestaties van Talentsquare afhankelijk zijn van de tijdige en effectieve vervulling van de verantwoordelijkheden van de Werkgever hieronder en tijdige beslissingen en goedkeuringen van de Werkgever in verband met de Consultancy en Andere Diensten. Talentsquare is gerechtigd te vertrouwen op alle beslissingen en goedkeuringen van de Werkgever.

 

4.5 Talentsquare zal alle redelijke inspanningen leveren om de Consultancy en Overige Diensten te voltooien in overeenstemming met het projectplan dat met de Werkgever is overeengekomen, maar alle data zullen alleen worden behandeld als streefdata en tijd zal niet van essentieel belang zijn, tenzij anders overeengekomen in de bijlagen. Alle data worden verlengd met een redelijke periode als enige vertraging of onderbreking wordt veroorzaakt door enig handelen of nalaten van de Werkgever.

 

4.6 Na voltooiing van de Prestaties, indien relevant voor de betreffende Consultancy en Overige Diensten en indien overeengekomen tussen Partijen, stelt Talentsquare de Prestaties ter beschikking aan de Werkgever voor toetsing. De Opdrachtgever zal vervolgens acceptatietesten uitvoeren en verifiëren of de Prestaties voldoen aan de Specificaties.

 

4.6.1 Indien een niet-naleving wordt vastgesteld door de Werkgever, zal de Werkgever Talentsquare hiervan op de hoogte stellen en voldoende gedetailleerd aangeven waarom de Geleverde Prestaties niet voldeden aan de Specificaties. Talentsquare zal dan redelijke zakelijke inspanningen leveren om eventuele tekortkomingen in de Prestaties te corrigeren en zal van de Werkgever eisen dat hij de acceptatietests opnieuw uitvoert.

 

4.6.2 Wanneer uit de acceptatietesten blijkt dat de Prestaties voldoen aan de Specificaties, zal de Werkgever Talentsquare daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Deze gebeurtenis markeert het einde van de Aanvaardingsprocedure en vormt de formele aanvaarding van de Geleverde Producten.

 

4.6.3 Elke niet-conformiteit van de Deliverables die wordt vastgesteld na de formele aanvaarding van de Deliverables of nadat de Deliverables in een productieomgeving zijn gebruikt, zal worden gecorrigeerd tegen de dan geldende tarieven van Talentsquare en afzonderlijk worden gefactureerd.

 

4.7 De wijziging van de Advies- en Overige Diensten vereist de instemming van beide Partijen, met vermelding van de wijzigingen of de effecten (met name technisch en financieel). Tot die overeenkomst zal Talentsquare haar Consultancy en Overige Diensten voortzetten in overeenstemming met de geldende Overeenkomst.

 

4.8 Bepaling 2.2.3 is mutatis mutandis ook van toepassing op "bèta"-/testversies van Geleverde Producten.  

 

5. ARBEIDSVERPLICHTINGEN

5.1 Toegangsmiddelen

 

5.1.1 Om het Platform te gebruiken, moet de Werkgever een account ("Account") op de website aanmaken om een gebruikersnaam en wachtwoord te ontvangen. De Werkgever garandeert dat de informatie die hij in het Account verstrekt waarheidsgetrouw en nauwkeurig is en onmiddellijk wordt bijgewerkt in geval van wijzigingen. Een login is persoonlijk en een aparte login voor elke Gebruiker moet aangevraagd worden door de Werkgever en goedgekeurd worden door Talentsquare.

 

5.1.2 De Werkgever verbindt zich ertoe de toepasselijke procedures inzake toegang tot het Platform met behulp van de Toegangsmiddelen strikt na te leven. Het Account, de gebruikersnaam en het wachtwoord ("Toegangsmiddelen") zijn strikt persoonlijk en de Werkgever is verantwoordelijk voor de vrijwaring, vertrouwelijkheid, veiligheid en het juiste gebruik van de Toegangsmiddelen door hem en zijn Gebruikers, en verbindt zich ertoe alle stappen te ondernemen om te voorkomen dat onbevoegde derden ervan kennis te nemen en daarvan gebruik te maken. De Werkgever stemt ermee in om Talentsquare te vrijwaren en te vrijwaren van alle claims of eisen van derden die voortvloeien uit de verspreiding door de Werkgever van onjuiste informatie over de Werkgever en/of Gebruikers.

 

5.1.3 De Werkgever zal Talentsquare onmiddellijk op de hoogte stellen van het verlies, de diefstal, de schending van de vertrouwelijkheid of elk risico op misbruik van de Toegangsmiddelen. De Werkgever is volledig en onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor elk gebruik van het Platform, evenals voor alle nadelige gevolgen die hier direct of indirect uit kunnen voortvloeien, tot het moment dat een dergelijke melding wordt gedaan. Als Talentsquare enige reden heeft om te vermoeden dat de vertrouwelijkheid en/of veiligheid van de Toegangsmiddelen is geschonden, kan Talentsquare, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot het Platform opschorten, naar eigen goeddunken op Werkgevers- of Gebruikersniveau.

 

  5.2 Gebruik van het platform

 

5.2.1 De Werkgever zal het Platform gebruiken, en zal ervoor zorgen dat zijn Gebruikers het Platform gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden, bepalingen en beperkingen uiteengezet in de Overeenkomst en zal niet (en zal ervoor zorgen dat zijn Gebruikers niet): (i) het Platform in licentie geven, in sublicentie geven, verkopen, doorverkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, timeshare of anderszins commercieel exploiteren of beschikbaar stellen aan derden, tenzij expliciet toegestaan door deze Overeenkomst; (ii) de integriteit of prestaties van het Platform of de daarin opgenomen gegevens verstoren of verstoren; of (iii) proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot het Platform, of gerelateerde systemen of netwerken van Talentsquare.

 

5.2.2 De Werkgever verklaart en garandeert dat zijn gebruik van het Platform in overeenstemming zal zijn met de Overeenkomst, inclusief de Gebruiksrichtlijnen, evenals alle toepasselijke wet- en regelgeving (in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de Belgische en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming , wanneer van toepassing). Verbaal, fysiek, schriftelijk of ander misbruik (inclusief bedreigingen van misbruik of vergelding) met betrekking tot een Talentsquare-klant, werknemer, lid, directeur, functionaris of verkoper zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van het Account.

 

5.2.3 Het platform mag alleen worden gebruikt voor het verzenden en opslaan van cv's, bestanden die verband houden met het proces van het aannemen van een sollicitant, functiebeschrijvingen en opmerkingen met betrekking tot het voorgaande (al het voorgaande waarnaar hierin wordt verwezen als "Werkgeversinhoud"). De werkgever mag geen advertenties of andere materialen uploaden die niet onder de definitie van "Werkgeversinhoud" vallen, of ongevraagde informatie, materialen of gegevens verzenden (inclusief maar niet beperkt tot "spam"-berichten). De Werkgever begrijpt dat de Service kan worden gebruikt voor de verzending van Werkgeversinhoud en dat tijdens de verwerking de Werkgeversinhoud onversleuteld via internet kan worden overgedragen, en de Werkgever stemt in met een dergelijke niet-versleutelde verzending.

 

5.2.4 De Werkgever garandeert geen onjuiste of onvolledige informatie over zijn eigen hoedanigheid te geven en Talentsquare onverwijld op de hoogte te stellen van elke wijziging daarvan.

 

5.2.5 De Werkgever garandeert om Talentsquare onmiddellijk te verwittigen in geval van een storing van het Platform.

 

5.2.6 Gedurende de Termijn en gedurende een periode van drie (3) jaar na de Termijn, zal de Werkgever geen product of dienst bouwen of onderhouden die concurreert met het Platform.

 

 

6. TALENTSQUARE-GARANTIES

6.1 Talentsquare garandeert dat:

 

6.1.1 hij beschikt over de nodige vaardigheden, expertise en rechten om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen;

 

6.1.2 hij zal de Diensten goed en vakkundig uitvoeren; en

 

6.1.3 het Platform zal grotendeels functioneren in overeenstemming met zijn specificaties, met dien verstande dat kleine afwijkingen geen inbreuk op deze garantie vormen. De Werkgever erkent echter dat alle software bugs bevat.  

 

6.2 Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, geeft Talentsquare geen garanties, expliciet, impliciet of wettelijk, met betrekking tot of met betrekking tot het Platform of de Geleverde Producten. Talentsquare garandeert met name niet dat het Platform foutloos zal zijn of ononderbroken zal functioneren. Voor zover toegestaan door de wet, wijst Talentsquare specifiek alle impliciete garanties af van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel (zelfs als Talentsquare op de hoogte was gebracht van een dergelijk doel) met betrekking tot hetzelfde doel.

 

6.3 Talentsquare wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor Gebreken die direct of indirect voortvloeien uit (i) enig gebruik van het Platform of de Geleverde Producten door de Werkgever op een manier die niet in overeenstemming is met de tussen Partijen overeengekomen voorwaarden, of (ii) enig gebruik van het Platform of de Prestaties door de Werkgever in combinatie met hardware of software die niet is geleverd en/of niet is geautoriseerd door Talentsquare.

 

6.4 Het enige rechtsmiddel van de Werkgever voor schade of verlies als gevolg van schending van de bovenstaande garanties is, naar keuze van Talentsquare en zonder kosten voor de Werkgever, om zich aan te passen aan het Platform of de Geleverde producten, of om een tijdelijke oplossing te bieden om het probleem aan te pakken de fout op een manier die de Werkgever redelijkerwijs gelijkwaardige functionaliteit biedt als voorzien in de documentatie. Als geen van deze opties commercieel haalbaar is, zal Talentsquare de Kosten terugbetalen die zijn betaald voor de (huidige licentieperiode van het) Platform of de Geleverde Producten.

 

7. PRIVACY

7.1 Voor zover een partij in het bezit komt van eigendomsinformatie of vertrouwelijke informatie van de andere partij ("vertrouwelijke informatie"), stemt zij ermee in de vertrouwelijke informatie van de andere partij uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden van de overeenkomst en zal zij deze niet openbaar maken dergelijke Vertrouwelijke Informatie aan een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van de andere Partij. Talentsquare mag echter Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan haar verbonden en gelieerde entiteiten, en elke Partij mag Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan haar professionele adviseurs en verzekeraars.

 

7.2 Elke partij zal de vertrouwelijke informatie van de andere partij vertrouwelijk behandelen met ten minste dezelfde mate van zorg als zij betracht bij het vertrouwelijk houden van haar eigen bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie, maar in geen geval minder dan een redelijke mate van zorg.

 

7.3 Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die: (i) openbaar beschikbaar is geworden, anders dan als gevolg van openbaarmaking door de ontvangende partij; (ii) op niet-vertrouwelijke basis aan de ontvangende Partij is bekendgemaakt vanuit een andere bron dan de bekendmakende Partij, waarvan de ontvangende Partij van mening is dat het niet verboden is openbaar te maken als gevolg van een verplichting ten gunste van de bekendmakende Partij; (iii) onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij; (iv) openbaar moet worden gemaakt op bevel van een bevoegde rechtbank, administratieve instantie of overheidsinstantie, of op grond van wet- of regelgeving, of op grond van toepasselijke regelgevende of professionele normen; goud; (v) openbaar wordt gemaakt met de schriftelijke toestemming van de bekendmakende Partij.

 

7.4 Talentsquare heeft het recht om naar eigen inzicht de naam en het logo van de Werkgever te gebruiken als opdrachtgeversreferentie naar derden.  

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De Werkgever erkent en aanvaardt dat hij verantwoordelijk is voor het handelen en nalaten van alle Gebruikers die gebruik maken van het Platform via het abonnement of de Overeenkomst van de Werkgever.

 

8.2 De Werkgever verbindt zich ertoe het Platform niet te gebruiken en zal ervoor zorgen dat zijn Gebruikers het Platform niet gebruiken voor (i) het downloaden, verzenden of verspreiden van gegevens die virussen, wormen, spyware, malware of andere soortgelijke kwaadaardige programma's bevatten; of (ii) berekeningen, bewerkingen of transacties uitvoeren die de functionaliteit van de werking van het Platform of een programma, computer of telecommunicatiemiddel kunnen onderbreken, vernietigen of beperken.

 

8.3 De Werkgever is aansprakelijk voor en vrijwaart en vrijwaart Talentsquare van alle schade, verlies, kosten of uitgaven die kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van het Platform door de Werkgever of zijn Gebruikers op een wijze die niet overeenkomt met de Overeenkomst en, in het algemeen, alle toepasselijke wetten, besluiten en andere rechtsinstrumenten.

 

8.4 Werkgever erkent dat Talentsquare geen controle heeft over, en niet de plicht heeft om enige actie te ondernemen met betrekking tot: welke inhoud Werkgever via de Site benadert; welke effecten deze inhoud kan hebben op Werkgever; hoe Werkgever de inhoud mag interpreteren of gebruiken; of welke acties de werkgever kan ondernemen als gevolg van blootstelling aan de inhoud. Werkgever vrijwaart Talentsquare van alle aansprakelijkheid voor het door Werkgever verkrijgen, gebruiken, vertrouwen op, handelen naar (of niet verwerven van) inhoud verkregen of verkrijgbaar via de website. Talentsquare geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot inhoud op of toegankelijk via de website, en Talentsquare is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, naleving van auteursrechten of wettigheid van materiaal of inhoud op of toegankelijk via de website.

 

8.5 De Werkgever erkent en aanvaardt dat een veilige browse-omgeving een voorwaarde is voor het verkrijgen van toegang tot en het gebruik van het Platform. Hoewel Talentsquare alle redelijke inspanningen zal leveren om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen het Platform en de browser van de Gebruiker van een zeer veilig, state-of-the-art type is, kan Talentsquare niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onveiligheid veroorzaakt door de computer, browser, besturingssysteem, internetverbinding, firewall, netwerk, etc. De Werkgever, en niet Talentsquare, is verantwoordelijk voor het updaten van alle beveiligingsgerelateerde aspecten van zijn browseromgeving, inclusief het aanbrengen van patches, het updaten van firewalls, het installeren en up-to-date houden van virusscanners, het scannen op spyware, malware en andere kwaadaardige code, enz. . .

 

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Platform

 

9.1.1 Gedurende de Looptijd en onder voorbehoud van betaling van de Licentievergoeding voor het gebruik van het Platform in overeenstemming met clausule 12, verleent Talentsquare aan de Werkgever een persoonlijke, wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare royalty -gratis licentie ("Licentie") om het Platform te gebruiken. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, mag de werkgever geen van de inhoud van het Platform, software, materialen of Dienst geheel of gedeeltelijk.

 

9.1.2 De Werkgever stemt ermee in afstand te doen van alle intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten (indien aanwezig) met betrekking tot door hem ingediende of gewijzigde cv's of verrijkingsgegevens die door hem zijn besteld (zoals verder uitgelegd in de Privacybeleid). De Werkgever stemt ermee in dat Talentsquare het recht heeft om het CV te gebruiken (en anderen te laten gebruiken of raadplegen) op elke website en voor elke CV-gerelateerde dienst, totdat de Sollicitant het CV expliciet zou intrekken.

 

9.1.3 Werkgever erkent en stemt ermee in dat als Werkgever een deel van de Dienst gebruikt om Werkgeversinhoud bij te dragen, Talentsquare een niet-exclusief, eeuwigdurend, wereldwijd, royalty-vrij, vrij overdraagbaar recht zal hebben, onder alle intellectuele eigendomsrechten van Werkgever, om kopiëren, cachen, publiceren, weergeven, uitvoeren, distribueren, vertalen en opslaan van dergelijke werkgeversinhoud en om anderen toe te staan dit te doen. Werkgever garandeert, vertegenwoordigt en stemt ermee in dat Werkgever het recht heeft om Talentsquare de hierboven uiteengezette rechten te verlenen. Werkgever verklaart, garandeert en stemt ermee in dat hij geen Werkgeversinhoud zal bijdragen die (a) inbreuk maakt op, inbreuk maakt op of anderszins interfereert met auteursrechten of handelsmerken van een andere partij of met toepasselijke wet- en regelgeving, (b) handelsgeheimen onthult, tenzij Werkgever eigenaar is van het handelsgeheim of de toestemming van de eigenaar heeft om het te plaatsen, (c) smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, intimiderend, haatdragend, aanstootgevend is of anderszins in strijd is met enige wet of recht van een derde partij, (d ) een virus, Trojaans paard, worm, tijdbom of andere computerprogrammeerroutine of engine bevat die bedoeld is om systemen, gegevens of informatie te beschadigen, nadelig te verstoren, heimelijk te onderscheppen of te onteigenen.   9.2 Handelsmerken van de werkgever

 

9.2.1 Gedurende de Termijn krijgt Talentsquare een wereldwijd, niet-exclusief recht (sublicentieerbaar voor zijn gelieerde ondernemingen) om alle handelsmerken, handelsnamen en merkmateriaal die door de Werkgever in het kader van de Overeenkomst worden verstrekt, te gebruiken en te wijzigen voor de doeleinden van de levering van de Diensten. De Werkgever garandeert dat hij over alle noodzakelijke rechten en/of licenties beschikt om Talentsquare een dergelijke licentie te verlenen, of heeft verworven.

 

9.3 Consultancy en andere diensten

 

9.3.1 De Werkgever erkent dat het eigendomsrecht op alle intellectuele eigendomsrechten van de Geleverde Prestaties ontwikkeld door Talentsquare onder de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele afgeleiden, aanpassingen, verbeteringen, versies, releases of correctieniveaus daarvan, exclusief bij Talentsquare of zijn licentiegevers blijft.

 

9.3.2 Onder voorbehoud van betaling van alle Kosten met betrekking tot de Consultancy en Andere Diensten, verleent Talentsquare aan de Werkgever een wereldwijde, eeuwigdurende, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie (zonder recht om sublicenties te verlenen) om uitsluitend voor eigen intern gebruik alle Geleverde Producten reproduceren, met inachtneming van eventuele aanvullende beperkingen die schriftelijk tussen de Partijen zijn vastgelegd.

 

9.3.3 De Werkgever erkent dat Talentsquare tijdens de uitvoering van de Diensten eigen materialen, knowhow of methodologieën kan gebruiken voor Talentsquare of een derde partij of dat Talentsquare eigen materialen of methodologieën kan produceren die geen deel uitmaken van de Prestaties. De Werkgever stemt ermee in dat hij daarop geen rechten zal hebben of verkrijgen, behalve op grond van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst over nader overeen te komen voorwaarden en de Werkgever stemt ermee in de vertrouwelijkheid van dergelijke items te handhaven.

 

9.4 Vrijwaring

 

9.4.1 Behoudens de beperkingen uiteengezet in clausule 13, zal Talentsquare de Werkgever vrijwaren en verdedigen tegen elke claim die tegen de Werkgever wordt ingediend op basis van het feit dat het Platform of de Geleverde producten inbreuk maken op auteursrechten van een derde partij in een land dat is een ondertekenaar van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde of kunst.

 

9.4.2 De Werkgever verbindt zich ertoe dat Talentsquare onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van elke vermeende inbreukclaim die tegen de Werkgever wordt ingediend. Talentsquare heeft het recht om zich tegen dergelijke claims te verdedigen en naar eigen goeddunken schikkingen te treffen en de Werkgever zal alle assistentie verlenen die Talentsquare redelijkerwijs nodig heeft om dergelijke claims te schikken of zich ertegen te verzetten.

 

9.4.3 In het geval dat een dergelijke inbreuk plaatsvindt of kan plaatsvinden, kan Talentsquare, naar eigen goeddunken en op eigen kosten, (i) voor de Werkgever het recht verwerven om het Platform of de Geleverde Producten of enig inbreukmakend deel daarvan te blijven gebruiken; of (ii) deze (of het inbreukmakende deel daarvan) wijzigen of aanpassen, zodat ze geen inbreuk meer maken; of (iii) deze (of het inbreukmakende deel daarvan) vervangen door andere software met vergelijkbare mogelijkheden; of (iv) aan de Werkgever de betreffende betaalde Licentievergoedingen terugbetalen tot een maximum van één jaar.

 

10. KOSTEN

10.1 De Kosten voor elk Abonnementsniveau en voor de Ondersteuningsdiensten zijn uiteengezet op het online bestelformulier en de relevante informatiepagina op de website. De tarieven voor Consultancy en Overige Diensten zijn zoals overeengekomen tussen Partijen.

 

10.2 Er zijn geen restituties of Credits voor gedeeltelijke termijnen (maand, kwartaal, halfjaar en volledig jaar) van service, upgrade/downgrade-restituties of restituties voor ongebruikte termijnen met een open Account, tenzij uiteengezet in een afzonderlijke overeenkomst tussen de Onderdelen.

 

10.3 Elk geschil met betrekking tot een factuur dient binnen dertig (30) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Talentsquare te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt het geschil als niet-ontvankelijk beschouwd en wordt de factuur geacht onherroepelijk en volledig te zijn aanvaard.

 

10.4 De Werkgever aanvaardt dat Talentsquare de mogelijkheid heeft om facturen elektronisch te versturen. De Werkgever erkent dat hij verantwoordelijk is voor de juiste opslag van de elektronische facturen en voor het voldoen aan alle andere wettelijke vereisten met betrekking tot het ontvangen van elektronische facturen.

 

10.5 Talentsquare registreert toegang tot Talentsquare Services voor factureringseisen en zodat eventuele problemen kunnen worden opgespoord. Zij houdt een logboek bij waarin zij alleen gegevens opslaat die betrekking hebben op het gebruik van de geleverde dienst. Dit logboek kan worden gereproduceerd op papier of op elk ander type informatiedrager. Het levert het bewijs dat toegang is verkregen tot Talentsquare Services, tenzij de Werkgever het tegendeel kan bewijzen. Elektronische berichten, verbindingen, operaties op het netwerk en transacties tussen de Werkgever en Talentsquare worden bewezen aan de hand van de logs en transactiebestanden die door Talentsquare elektronisch worden bijgehouden. De Werkgever aanvaardt de bewijskracht van deze gegevens. Deze bewijskracht weerhoudt partijen er niet van om elk hun eigen bewijs te leveren met behulp van toegestane juridische middelen.

 

11. BETALING

11.1 De Werkgever betaalt Talentsquare de Vergoedingen beschreven in artikel 10. Licentievergoedingen worden gefactureerd door Talentsquare in overeenstemming met het gekozen Abonnementsniveau (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks). Consultancy en Overige Diensten worden apart gefactureerd door Talentsquare.

 

11.2 Talentsquare kan de toepasselijke Licentievergoeding jaarlijks drie maanden voorafgaand aan de verjaardag van deze Overeenkomst indexeren op basis van de volgende formule: Vn = Vo ( 0,2 + 0,8 Sn/So) waarbij: Vn = de nieuwe Licentievergoeding Vo = de vorige Licentie Fee Sn = de index van de nationale loonkosten (referteloonkost landsgemiddelde) zoals gepubliceerd door Agoria (de Belgische beroepsvereniging van technologiebedrijven) drie maanden voor de verjaardag van dit Akkoord So = de index van de nationale loonkosten (referteloonkost landsgemiddelde) zoals gepubliceerd door Agoria drie maanden voor de vorige indexering.

 

11.3 Voor inschrijving op een Abonnementsniveau is een geldige creditcard vereist. Licentiekosten worden vooraf in rekening gebracht, zijn niet-restitueerbaar en worden gefactureerd en van de creditcard afgeschreven met de periodiciteit zoals vermeld in het bestelformulier (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks). Kosten voor Consultancy en Overige Diensten worden in rekening gebracht conform hetgeen tussen Partijen is overeengekomen, bij gebreke waarvan de Tarieven bij vooruitbetaling verschuldigd zijn.

 

11.4 Voor elke upgrade van het Abonnementsniveau wordt de verstrekte creditcard van de Werkgever automatisch belast op het moment dat de Werkgever upgradet. Het downgraden van de Service leidt niet tot restitutie en kan leiden tot verlies van toegang tot inhoud, functies of capaciteit van het Account. Talentsquare is niet aansprakelijk voor dergelijk verlies.

 

11.5 Indien de Werkgever geen geldige creditcard heeft, kan een bankoverschrijving worden uitgevoerd na akkoord en ontvangst van een factuur of bestelbon verzonden door Talentsquare. Er moet minimaal een half jaar gebruik van de Service worden aangevraagd om de bestelling in aanmerking te laten komen. Het downgraden van de Service leidt wederom niet tot restitutie en kan leiden tot verlies van toegang tot inhoud, functies of capaciteit van het Werkgeversaccount. Talentsquare is niet aansprakelijk voor dergelijk verlies.

 

11.6 In het geval dat de Werkgever extra credits koopt, zal Talentsquare de Werkgever factureren op de datum van dergelijke aankoop (of elke latere datum die Talentsquare geschikt acht).

 

11.7 Tenzij de betaling reeds heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld in geval van online betaling van de Licentievergoeding), zijn alle facturen dertig (30) dagen na factuurdatum betaalbaar. Bij laattijdige betaling wordt automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een maandelijkse intrest van 1% aangerekend. Bij niet-betaling (twee (2) maanden na vervaldag) wordt de factuur, na aanmaning per aangetekend schrijven, verhoogd met 15%, bovenop de gerechtskosten.

 

11.8 In geval van verzuim van de Werkgever om de hierboven vermelde betalingen tijdig te verrichten (bijv. in het geval dat er onvoldoende saldo op de bankrekening van de Werkgever staat), kan Talentsquare, zonder op enigerlei wijze afbreuk te doen aan haar andere rechten hieronder: (i ) eisen dat alle openstaande facturen ineens opeisbaar worden; (ii) de Services, inclusief de Licentie, opschorten of beëindigen; of (iii) de Werkgever alleen toegang geven tot de niet-betalende basisdiensten (zonder dat de Werkgever recht heeft op enige compensatie of schadevergoeding).

 

11.9 Tenzij anders vermeld, omvatten de bedragen die krachtens deze Overeenkomst aan Talentsquare moeten worden betaald niet: (i) enige verkoop-, gebruiks-, accijns-, in- of uitvoerbelasting, btw of gelijkaardige belasting; (ii) de kosten van bugfixes of softwareonderhoud na acceptatie van de Geleverde producten in overeenstemming met clausule 4 (tenzij dergelijke bugfixes of softwareonderhoud zijn inbegrepen in de Ondersteuningsdiensten); (iii) kosten van reis en verblijf; of (iv) contante uitgaven gemaakt door Talentsquare.

 

12. RISICOVERDELING

12.1 Onverminderd artikel 13.2 en 13.3 is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Talentsquare beperkt tot het totale bedrag van de betalingen die de Werkgever aan Talentsquare heeft gedaan in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het incident dat aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid.

 

12.2 Talentsquare is in geen geval contractueel of buitencontractueel aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, zoals (maar niet beperkt tot) winstderving, verlies van verwachte besparingen, verlies van zaken, verlies van kansen, verlies van inkomsten, tijdverlies , verlies van goodwill of reputatieschade, claims van derden of verliezen geleden door derden.

 

12.3 Dit artikel 13 is niet van toepassing in geval van fraude of opzet.

 

13. DUUR EN BEËINDIGING

13.1 De Overeenkomst gaat in op het moment dat de Werkgever de online bestelling indient (“Ingangsdatum”) en blijft van kracht voor een periode zoals gekozen door de Werkgever op het online bestelformulier (bijv. een maand, een kwartaal, een half jaar of jaar) (de “Aanvangsperiode”).

 

13.2 Na de Initiële Periode wordt deze Overeenkomst automatisch verlengd voor volgende perioden van dezelfde duur als de Initiële Periode, totdat deze Overeenkomst door een van de Partijen wordt beëindigd zoals hieronder beschreven.

 

13.3 Elke Partij kan deze Overeenkomst om dringende redenen beëindigen, zonder tussenkomst van een rechter, in het geval (i) de andere Partij een wezenlijke inbreuk pleegt op deze Overeenkomst die niet binnen dertig (30) kalenderdagen wordt hersteld (of helemaal niet kan worden hersteld) nadat kennisgeving daarvan door de niet-inbreukmakende Partij, waarbij elke inbreuk op de Licentie in ieder geval wordt beschouwd als een materiële inbreuk; of (ii) in geval van staking van betaling, faillissement of vereffening van de andere Partij.

 

13.4 Werkgever kan zijn Account gemakshalve beëindigen. De werkgever is als enige verantwoordelijk voor het correct annuleren van zijn account. Een verzoek per e-mail of telefoon om het Werkgeversaccount te annuleren wordt niet als annulering beschouwd. Werkgever kan zijn account op elk moment annuleren door op de link Account te klikken (zichtbaar nadat de werkgever is ingelogd) in de navigatiebalk bovenaan het scherm en de link "Mijn instellingen" te vinden, gevolgd door de link "Wilt u uw account sluiten? ” koppeling. Dit is de enige manier waarop Werkgever zijn Account kan beëindigen, onverminderd artikel 13.3. Alle inhoud van de werkgever wordt bij annulering onmiddellijk van de service verwijderd. Deze informatie kan niet worden hersteld zodra het werkgeversaccount is geannuleerd. Als de Werkgever zijn Dienst opzegt voor het einde van de huidige betaalde periode (maand, kwartaal, halfjaar en heel jaar), wordt deze opzegging onmiddellijk van kracht en worden er geen nieuwe kosten in rekening gebracht bij de Werkgever en ontvangt de Werkgever geen restitutie voor het ongebruikte deel van de betalingstermijn.

 

13.5 Talentsquare heeft naar eigen goeddunken het recht om een Werkgeversaccount op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Dienst om welke reden dan ook te allen tijde te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de Service zal resulteren in de deactivering of verwijdering van het Werkgeversaccount en de toegang van de Werkgever tot zijn Account, en het verbeurd verklaren en afstand doen van alle inhoud in het Werkgeversaccount. Talentsquare behoudt zich het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook, service aan iemand te weigeren.

 

13.6 In het geval dat de Overeenkomst afloopt of gemakshalve wordt beëindigd, zal de Werkgever, onverminderd de andere rechten en verplichtingen die op een van beide Partijen van toepassing kunnen zijn, de bedragen betalen die verschuldigd zijn op het moment van beëindiging.

 

13.7. In het geval dat de Overeenkomst afloopt of wordt beëindigd, heeft de Werkgever het recht om zijn gegevens uit het systeem te laten verwijderen, zonder verdere betwisting.

 

14. UITWISSELINGEN

14.1 Gelet op de dienstverlening door Talentsquare en mede gelet op de verdere ontwikkeling van het Platform, kan de Overeenkomst (inclusief de contractuele bepalingen, de tarieven etc.) door Talentsquare worden gewijzigd.

 

14.2 Bij dergelijke wijzigingen wordt de Werkgever van de wijziging op de hoogte gesteld. Gedurende een periode van één (1) maand na de aangekondigde wijziging heeft de Werkgever de mogelijkheid de Overeenkomst te beëindigen, zonder dat deze beëindiging aanleiding geeft tot restitutie van reeds betaalde bedragen. Indien de Werkgever geen gebruik maakt van deze opzegmogelijkheid binnen de hiervoor genoemde termijn, wordt de Werkgever geacht de wijziging te hebben aanvaard.

 

15. DIVERSEN

15.1 In geval van tegenstrijdigheid tussen het online bestelformulier en de rest van de Overeenkomst, hebben de bepalingen van het online bestelformulier voorrang.

 

15.2 De Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. De algemene of specifieke voorwaarden van geen van beide Partijen zijn van toepassing.

 

15.3 Indien een (toepassing van een) bepaling van de Overeenkomst ongeldig, niet-afdwingbaar of nietig wordt verklaard, dan: (i) heeft dit niet tot gevolg dat de rest van de Overeenkomst ongeldig of nietig wordt verklaard; en (ii) de Partijen zullen de betreffende bepalingen wijzigen om deze geldig, wettelijk en afdwingbaar te maken, met behoud van de intentie, voor zover mogelijk.

 

15.4 Het nalaten van een van de partijen om in enig opzicht enig recht uit te oefenen waarin de Overeenkomst voorziet, wordt niet beschouwd als een afstand van enige verdere rechten hieronder.

 

15.5 De clausules van de Overeenkomst waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat ze ook na beëindiging of afloop van de Overeenkomst blijven bestaan (in het bijzonder, zonder beperking, clausules 9, 10 en 13), blijven ook na beëindiging of afloop hiervan van kracht.

 

15.6 De Overeenkomst brengt geen partnerschap of joint venture tot stand tussen de Partijen. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in de Overeenkomst, zal geen van de Partijen een verbintenis aangaan of de bevoegdheid hebben om namens de andere Partij verklaringen of garanties af te leggen, noch zullen zij proberen de andere Partij op enigerlei wijze te binden of te verplichten.

 

15.7 Op verzoek van Werkgever kan Talentsquare de Werkgever nader informeren over de talen waarin de Overeenkomst kan worden gesloten, de verschillende technische stappen om tot het sluiten van de Overeenkomst te komen, eventuele technische middelen om fouten in het online bestelformulier op te sporen en te corrigeren alvorens de bestelling te plaatsen, en of Talentsquare de Overeenkomst archiveert en beschikbaar stelt. Employ garandeert en erkent dat het niet afhankelijk is van deze informatie om de Overeenkomst te sluiten.

 

15.8 Nadat de bestelling door de Werkgever online is geplaatst, wordt een bevestigingsmail met een samenvatting van de bestelling naar de Werkgever gestuurd, inclusief een factuur voor de bestelde Diensten.

 

15.9 Geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de andere voor enige vertraging in of niet-nakoming van de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst als gevolg van overmacht. De partij die door overmacht wordt getroffen, zal de andere partij zo snel mogelijk een schriftelijke kennisgeving sturen waarin de omstandigheden van de gebeurtenis en het verwachte effect ervan worden uiteengezet, en zal alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van dergelijke omstandigheden tot een minimum te beperken. Indien enige vertraging of onderbreking als gevolg van een geval van overmacht voortduurt gedurende een ononderbroken periode van zes (6) maanden, kan elke partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, en geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de andere voor een dergelijke beëindiging.

 

15.10 De Overeenkomst is persoonlijk voor de Werkgever en noch de Overeenkomst, noch enige van de rechten of verplichtingen van de Werkgever hieronder zullen worden toegewezen, in sublicentie gegeven, verkocht of anderszins overgedragen door de Werkgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talentsquare. Talentsquare behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op elk moment geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een gelieerde onderneming (zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen) die de verplichtingen van de Overeenkomst kan uitvoeren, op voorwaarde dat de Werkgever hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. .

 

15.11 Werkgever stemt ermee in dat Talentsquare de vereiste kennisgevingen, overeenkomsten en andere informatie met betrekking tot de Dienst elektronisch aan de Werkgever mag verstrekken. Hoewel terugbetalingen onmiddellijk zullen worden afgehandeld wanneer dit gerechtvaardigd is, gaat de Werkgever er door gebruik van te maken ook mee akkoord dat Talentsquare niet verantwoordelijk is voor geldige kosten die zijn gemaakt als gevolg van een mislukte elektronische bezorging van e-mailberichten op het adres dat de Werkgever heeft opgegeven, hetzij door de fout van Talentsquare of een andere derde partij.

 

15.12 Tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen, (i) kunnen beide Partijen zorgen voor marketingexposure door een persbericht uit te geven waarin de overeenkomst tussen beide bedrijven wordt aangekondigd, met vermelding van de samenwerking op hun website. De inhoud van het persbericht wordt door beide partijen goedgekeurd voordat het openbaar wordt gemaakt; en (ii) het is elke Partij toegestaan de naam en het logo van de andere Partij te gebruiken voor gebruik op haar openbare website of in een referentielijst na schriftelijke goedkeuring door de andere Partij. Werkgever stemt er ook mee in dat een "powered by Talentsquare" grafische of tekstlink kan worden opgenomen in de vacatures van Werkgever, tenzij Werkgever ervoor kiest dit feit uit te schakelen of te verbergen.

 

15.13 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht, en de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om elk geschil dat ontstaat in verband met de Overeenkomst te behandelen.

bottom of page