top of page

Gebruiksvoorwaarden van de aanvrager

Deze Gebruiksvoorwaarden zetten de regels uiteen die van toepassing zijn op een sollicitant die gebruik maakt van de diensten die beschikbaar zijn op de Talentsquare-website (“Website”). Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Samen met the Vrijwaring en de Privacybeleidvormen deze Gebruiksvoorwaarden een bindende overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen u en Talentsquare (“Talentsquare“) met adres Rue du Maustichy 10, 1460 Ittre, België, en met btw-nummer 0641.685.385 . Talentsquare is bereikbaar op +32 2 203 41 66 en via het e-mailadres info@talentsquare.com.

 

Als u problemen ondervindt bij het begrijpen van deze gebruiksvoorwaarden, of als u het niet eens bent met de inhoud ervan, verzoeken wij u om het gebruik van deze website te staken.

 

 

1. OVERZICHT VAN DE WEBSITE
 

 1. De website biedt diensten aan zowel sollicitanten die op zoek zijn naar vacatures (“Sollicitanten”) als werkgevers (“Werkgevers”) die op zoek zijn naar sollicitanten. Via een geïntegreerd webgebaseerd platform kunnen cv's van sollicitanten ("cv's") worden ingediend, geverifieerd en verrijkt om werkgevers in staat te stellen cv's te raadplegen en te vergelijken.

 2. CV's kunnen rechtstreeks worden ingediend door een sollicitant of kunnen worden ingediend door een werkgever. In het laatste geval kan de Aanvrager het door een Werkgever ingediende cv corrigeren en valideren.

 3. Behoudens clausule 1.4 hieronder, zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing gedurende de gehele periode dat een CV van de Sollicitant wordt geüpload naar of beschikbaar wordt gesteld op de Website.

 4. De sollicitant kan te allen tijde en op eigen initiatief zijn account verwijderen of zijn cv intrekken bij de ene of de andere werkgever die er eigenaar van is, in overeenstemming met de bepalingen van de Privacybeleid. De Sollicitant erkent dat Talentsquare niet kan verhinderen dat Werkgevers die eerder toegang hebben verkregen tot het cv van de Sollicitant, een (gedeeltelijke) kopie van het cv hebben opgeslagen.

 

2. VERPLICHTINGEN VAN DE AANVRAGER

 1. De Aanvrager garandeert dat alle informatie in, of gerelateerd aan, een CV die door hem is geüpload of (indien geüpload door een Werkgever) door hem is gevalideerd, juist, volledig en nauwkeurig is.

 2. De Aanvrager garandeert dat, in overeenstemming met alle toepasselijke nationale regels, hij ten minste 16 jaar oud is en toestemming heeft om de Website te gebruiken, het CV op de Website te uploaden en Talentsquare in staat te stellen het CV te gebruiken als uiteengezet in deze Overeenkomst.

 3. De Aanvrager stemt ermee in dat hij als enige verantwoordelijk is voor de inhoud van alle informatie die door hem op de Website is geplaatst, en voor alle gevolgen die uit een dergelijke plaatsing kunnen voortvloeien.

 4. De Aanvrager erkent dat door het uploaden van referenties in zijn CV (bijv. met betrekking tot vorige werkgevers of een specifieke opleiding), Talentsquare of betrokken werkgevers via e-mail contact kunnen opnemen met dergelijke referenties om de beweringen van de Aanvrager te verifiëren. De Sollicitant geeft Talentsquare en betrokken werkgevers expliciet het recht om dergelijke e-mails te versturen in naam van de Sollicitant.

 5. De Aanvrager stemt ermee in dat Talentsquare het CV mag wijzigen zoals uiteengezet in de Privacybeleid.

 6. Overeenkomstig de Privacybeleid, heeft de Sollicitant het recht om indirect inzage te krijgen in zijn CV.

 7. De Aanvrager verbindt zich ertoe de Website niet te gebruiken om (i) gegevens te downloaden, te verzenden of te verspreiden die virussen, wormen, spyware, malware of andere soortgelijke schadelijke programma's bevatten; of (ii) berekeningen, bewerkingen of transacties uitvoeren die de functionaliteit van de werking van de Website kunnen onderbreken, vernietigen of beperken.

 8. Diensten op de Website zijn alleen toegankelijk bij volledige en correcte registratie op de Website. Toegang tot de op de Website aangeboden diensten vereist de combinatie van een login en een wachtwoord (gezamenlijk aangeduid als de “Toegangsmiddelen”). De Aanvrager verbindt zich ertoe de gepaste procedures inzake toegang tot de Website strikt na te leven. De Toegangsmiddelen zijn strikt persoonlijk en de Aanvrager is verantwoordelijk voor de vrijwaring, vertrouwelijkheid, veiligheid en het juiste gebruik van de Toegangsmiddelen door hem en verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis nemen en er gebruik van maken. De Aanvrager zal Talentsquare onmiddellijk op de hoogte stellen van het verlies, de diefstal, de schending van de vertrouwelijkheid of elk risico op misbruik van de Toegangsmiddelen. De aanvrager is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van de website, evenals voor alle nadelige gevolgen die hier direct of indirect uit kunnen voortvloeien, tot het moment dat een dergelijke kennisgeving wordt gedaan.

 

3. VERPLICHTINGEN VAN TALENTSQUARE

 1. Talentsquare heeft naar eigen goeddunken het recht om de toegang tot een cv van een sollicitant van de website te verwijderen of op te schorten, of om het gebruik van de website door de sollicitant te beëindigen of op te schorten, indien: (i) het cv of het account van de sollicitant op de website is niet in overeenstemming met deze Overeenkomst; (ii) het cv is niet onderhouden of bevat verouderde, schadelijke of onwettige informatie; of (iii) de Aanvrager schendt enige bepaling van deze Overeenkomst. Talentsquare zal redelijke inspanningen leveren om de Aanvrager op de hoogte te stellen van een dergelijke verwijdering of schorsing.

 2. Talentsquare garandeert niet dat het gebruik van de Website leidt tot het vinden van een baan.

 

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Onder voorbehoud van deze Gebruiksvoorwaarden verleent Talentsquare de Sollicitant een beperkt, herroepbaar, persoonlijk recht op toegang tot en gebruik van de Website, met als enig doel het zoeken naar een baan voor zichzelf.

 2. Onder voorbehoud van deze Gebruiksvoorwaarden stemt de Sollicitant ermee in afstand te doen van alle intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten met betrekking tot CV's die door de Sollicitant zijn ingediend of gewijzigd, en stemt hij ermee in dat talentsquare het recht heeft om de cv op elke website en voor elke cv-gerelateerde dienst (parsing, zoekfunctie, matching, …), totdat de aanvrager het cv expliciet intrekt.

 

5. RISICOVERDELING

 1. Talentsquare biedt een open platform waar werkgevers en sollicitanten elkaar kunnen ontmoeten. Hoewel Talentsquare het recht heeft om af en toe CV's en andere informatie op de Website te controleren, en alle gebruikers van de Website worden uitgenodigd om Talentsquare te informeren over onjuiste, schadelijke of onwettige informatie, verifieert Talentsquare niet alle informatie die beschikbaar is op de Website.

 2. Talentsquare zal alle redelijke inspanningen leveren om haar verplichtingen jegens de Sollicitant na te komen. Echter, voor zover maximaal toegestaan door de wet, (i) bestaat het enige rechtsmiddel van de Aanvrager voor enige contractuele of buitencontractuele schade die is opgelopen, uit de correctie door Talentsquare van enige fout, voor zover dergelijke correctie commercieel redelijk is; (ii) de maximale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Talentsquare voor enige directe schade opgelopen door de Aanvrager is beperkt tot 25 EUR  (of, voor aansprakelijkheid veroorzaakt door het kredietsysteem beschreven in artikel 6 hieronder , de tegenwaarde van de crediteringen op de rekening op het moment dat de schade zich voordoet, indien deze tegenwaarde hoger is dan 25 EUR); en (iii) Talentsquare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onrechtstreekse schade (zoals winstderving, verlies van imago of reputatie, claims van derden, verlies van gegevens, verlies van klanten of inkomsten, enz.).

 3. Talentsquare is niet aansprakelijk in geval van overmacht (waaronder wordt verstaan elke gebeurtenis waarover een partij redelijkerwijs geen controle heeft), met inbegrip van maar niet beperkt tot brand, overstroming, aardbeving, natuurkrachten of overmacht, oorlogshandelingen, terrorisme, stakingen, telecomstoringen, externe hacking of substantiële softwarebugs.

 4. Talentsquare kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot diensten aangeboden door derde dienstverleners via het kredietsysteem.

 5. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van Talentsquare voor fraude, opzet, overlijden, lichamelijk letsel of grove nalatigheid.

 6. De Aanvrager stemt ermee in om Talentsquare te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden (inclusief maar niet beperkt tot werkgevers) die voortvloeien uit (i) enige informatie die door de Aanvrager op de Website is geplaatst; (ii) een inbreuk op de rechten van een derde; of (iii) een schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

 7. Onverminderd de rechten van Talentsquare uiteengezet in the Vrijwaring, heeft Talentsquare in geval van (risico op) schending door de Aanvrager van de bepalingen van deze Overeenkomst het recht om de toegang tot de Website met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder de Aanvrager enig recht op schadevergoeding te geven.

 

6. KREDIETEN

 1. Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten op de Website, moeten Aanvragers credits ("Credits") kopen.

 2. De Credits zijn nooit inwisselbaar voor geld en leveren geen rente op.

 3. De Credits kunnen alleen worden gebruikt om diensten aan te schaffen die worden aangeboden door Talentsquare of door externe dienstverleners die uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Talentsquare. Deze externe dienstverleners staan vermeld op de Website.

 4. Talentsquare is geen partij bij een overeenkomst gesloten tussen een Sollicitant en een derde dienstverlener. Talentsquare staat dan ook niet in voor de uitvoering te goeder trouw van een dergelijke overeenkomst namens één van de partijen jegens de andere partij.

 5. Zowel Talentsquare als deze externe dienstverleners kunnen de prijzen van de diensten die zij aanbieden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

 

7. DIVERSEN

 1. Toegang tot deze website kan in sommige landen onwettig zijn en dergelijke personen hebben geen recht op toegang tot of gebruik van de website. Toegang tot de Website is altijd voor eigen risico van de Aanvrager en alleen de Aanvrager is verantwoordelijk voor het naleven van alle op hem van toepassing zijnde regelgeving.

 2. Als een clausule van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen de overige clausules van deze Gebruiksvoorwaarden op geen enkele manier worden beïnvloed of geschaad.

 3. Indien de Aanvrager de Website en de Dienst niet meer gebruikt of kan gebruiken, blijven deze Voorwaarden van kracht en heeft de Aanvrager de verplichting om onmiddellijk elk gebruik van en elke toegang tot de Website stop te zetten.

 4. Aanvrager heeft niet het recht enig recht of verplichting op grond van deze Voorwaarden over te dragen.

 5. Geen enkele niet-uitoefening van enig recht of vertraging bij de uitoefening van dat recht, in verband met deze Voorwaarden, zal niet gelden als een verklaring van afstand van dat recht of enig ander recht.

 6. De Aanvrager aanvaardt dat de functionaliteit en werking van de Website van tijd tot tijd door Talentsquare kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

 7. Met het oog op de verdere ontwikkeling van de Website kan deze Overeenkomst door Talentsquare worden gewijzigd. Bij dergelijke wijzigingen wordt de Aanvrager redelijkerwijs van tevoren op de hoogte gesteld van de wijziging. Elk gebruik van de website door de aanvrager na de inwerkingtreding van de gewijzigde overeenkomst, evenals het bestaan van een account van de aanvrager dat niet is gedeactiveerd vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde overeenkomst, wordt beschouwd als een aanvaarding van de gewijzigde overeenkomst. Overeenkomst. Deze overeenkomst is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

 

8. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wet- en regelgeving van België (zonder verwijzing naar de collisiebepalingen), en elk geschil zal worden voorgelegd aan de toepasselijke Rechtbank van Brussel.

bottom of page